نام: احمدرضا

نام خانوادگی: صفاری فر

سمت : رییس

 

 

 

.......................................................................................................

 

نام :علی

نام خانوادگی : بناوند

سمت : نائب رییس

 

 

 

..........................................................................................................

 

نام : سید جواد

نام خانوادگی: خامسی

سمت: منشی

 

 

 

..........................................................................................................

 

نام : محسن

نام خانوادگی : سنایی

سمت : عضو شورا

 

 

 

.........................................................................................................

 

نام : اسماعیل

نام خانوادگی: رودگر صفاری

سمت:عضو شورا

 

 

 

..........................................................................................................

 

نام : سعید

نام خانوادگی : حسینی

سمت : سرپرست دهیاری

 

 

 

..........................................................................................................

 

نام :حامد

نام خانوادگی : سنایی

سمت : مسئول مالی و حسابدار

 

 

 

.........................................................................................................

 

نام : محمدباقر

نام خانوادگی : رودگرصفاری

سمت : خدماتی

 

 

 

..........................................................................................................

 

نام : سید یدالله

نام خانوادگی : خامسی

سمت : خدماتی

 

 

 

.........................................................................................................