نام: علی

نام خانوادگی: بناوند 

سمت : رییس

 

 

 

.......................................................................................................

 

نام : سید جواد 

نام خانوادگی : خامسی 

سمت : نائب رییس 

 

 

 

..........................................................................................................

 

نام : قاسم 

نام خانوادگی: رودگر صفاری 

سمت: منشی 

 

 

 

..........................................................................................................

 

نام : موسی 

نام خانوادگی : سنایی

سمت : دهیار 

 

 

 

.........................................................................................................